Jiné stavy vědomí, jaké jsou na vlastní kůži?

Čtení na 3 min.

Život je velmi bohatý na poznání životních stavů a jejich rozdílných vědomí.
Snažil jsem se sepsat co nejjednodušeji dle zkušeností svých i přátel.

Omdlení

Hluboký a těžký sen, ze kterého nechceme být probuzeni

Spánek

Sny tvoří náš duševní život

Lucidní spánek

Ihned a neomezeně tvoříme svůj duševní život

Poznání posmrtných stavů

Zažíváme při meditacích, regresních terapií a astrálního cestování

Regresní terapie do minulých životů

Nahlížíme do našeho zachovalého videa, starého několik století. Možná najdeme záznam počátku všeho, nebo budoucna

Astrální cestování, mimotělní

Cítíme, vidíme a vnímáme vše stejně, ale vznášíme se nad tělem. Jsme neomezeni prostorem a časem

Mentální cestování, mimotělní

Cítíme a vnímáme veškeré emoce, vidíme svět, ale hmota pozbývá svých tvarů

Hypnóza

Jsme přístupná mysl

Trans

Jsme prostředníkem zpráv z/do jiné sféry

Mysl mága

Vládneme nejen svému životu na veškerých úrovních a tvoříme šťastnější svět

Smrt

Postupně poznáváme vyšší stavy vědomí

 1. Neovládáme tělo, stres,
 2. chceme do něj, nelze, úzkost
 3. chceme tolik věcí
 4. pochopili jsme, nic nechceme
 5. už nic neřešíme, chceme klid
 6. vážně prožíváme klid
 7. zažíváme vyšší stav, nic nepotřebujeme, cítíme štěstí
 8. cítíme, že jsme, ale neexistuje hmota a čas
 9. máme velmi slabé emoce, já jsem světlo, prostor zaniká
 10. jsem jen světlo
 11. jen jsem
 12. jsem
 13. .

 

 • Je možné přeskočení počátečních stavů při meditační, duševní a duchovní praxi
 • Je možné navrácení do nižších stavů, při neustálém chtění

 

Láska

Svět dává smysl

Partnerská meditace

Cítíme vzájemné niterné Já, souzníme spolu, jsme stejní, jsme

Meditace vizualizační

Svět fantazie se může změnit v realitu

Meditace

Je jako získáni absolutního klidu

Látky pro ovlivnění mysli, čaj, byliny, alkohol, tabák

Instantní poznání jiného vnímání

Nemoc

Nacházíme smysl žití

Znáte další stavy vědomí? Přispějte do komentářů a doplním.

 

Poznání minulých životů skrze regresní terapii

Zaujala vás možnost poznat svůj život zcela do hloubky? Jak by probíhalo poznání minulých životů u vás? Poznejte více o regresní terapie pro návrat do minulých životů a příběhy, které můžete zažít zcela bezpečně v nově rekonstruovaných libereckých prostorách. Více ZDE.

Soukromá seance pro mimotělní cestování

Nebo vás zaujala možnost poznat mimotělní cestování? Poznejte více o astrálním a mentálním cestování a nechte se inspirovat z mnoha příběhů. Ty nejlepší naleznete ZDE.

Jak by probíhalo mimotělní cestování u vás? Můžete se připravit na astrální či mentální cestování skrze naše osobní zkušenosti. Nejen teoreticky, ale především prakticky. S námi to zvládnete! Můžete zažít zcela bezpečně v nově rekonstruovaných libereckých prostorách. Domluvte si Sezení se Sidrisem.

Poznejte své schopnosti na kurzech vedených Láskyplným světem!
Turné po ČR: Astrální Bubnování
Liberec: Vládce Síly
Soukromé sezení se Sidrisem

 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 • Michaela Stokarova

  Please do not take this into account, since unfortunately I can not afford to pay the experience that I finally convinced them that really understand and perceive the world around it and its deep instincts and not just physically. I am a Libra at the turn of the Scorpion is a symbol of fighting the Dragon, and who in my neighborhood I am perhaps the only what perceives the world much more interesting, more beautiful, emotivněji, crazier I think, and I’m not sure whether I have continued to develop and the power I want. But I feel like a fool, or rather the others and myself already, too. I need more than that to convince itself, on the basis of weak pulse, as a sign of whether feeling “dežaví”, or living space, there are dreams “what”, or clear matches the circumstances without which it could not have gone better, most of the impulsivních decision. You know? I write you this actually only because I believe that you can associate with nature-to me, that I just napovíte if I’m worthy to perceive the space completely unbounded, so the real me is the soul and the mind, the will and the nature of “the world”. Please just about peeping, or personal short consultation..?. Smiley smile?)

 • Michaela Stokarova

  Prosím Neberte to v úvahu, protože bohužel nemohu dovolit zaplatit zkušenost, že jsem konečně přesvědčil, které skutečně pochopit a vnímat svět kolem ní a její hluboké instinkty a ne jen fyzicky. Já jsem váhy na přelomu Štíra je symbolem boje proti drakovi a kdo v mém okolí, že jsem snad jediný co vnímá svět mnohem zajímavější, krásnější, emotivněji, bláznivější myslím, a já jsem nevěděl zda se I nadále rozvíjet a moc chci. Ale cítím se jako blázen, nebo spíše ostatní a já už taky. Potřebuji víc než přesvědčit sám, na základě slabý puls, jako projev zda pocit “dežaví”, nebo životní prostor, tam jsou sny, “co”, nebo jasně odpovídá okolnosti, bez kterých to nemohlo být lepší, většina impulsivních rozhodnutí. Víš? Píšu vám to vlastně jen proto, že jsem přesvědčen, že lze spojit s přírodou-pro mě, že jsem jen napovíte Pokud jsem hoden vnímat prostor zcela neomezeně, takže skutečné mě je duše a mysl, vůli a povaha “svět”. Prosím jen o nakouknutí, nebo osobní krátké konzultace..?. Smajlík úsměv?)