Obchodní podmínky

Ahoj návštěvníci, čtenáři, přátelé, klienti a odběratelé. Řídíme se zdravým rozumem a čistým srdcem, přesto žijeme v právním státě a je nutné vše vydefinovat níže. Pokud však budeš mít jakékoliv otázky, piš nám jednoduše rovnou na office@alysuniverse.com kde spolu vše zvládneme v pohodě 🙂

  1. INFORMACE O KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba.

On-line komunikaci i vyřizování reklamace směřujte na emailovou adresu: office@alysuniverse.com

2. INFORMACE O PRODUKTECH A SLUŽBÁCH

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu.

3. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. OBJEDNÁVKA A NÁKUP

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na čtrnáct kalendářních dnů od objednání.

6. PLATBY

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Payu.com, která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti payu.com

OPAKOVANÁ PLATBA, 30 DNÍ
V případě, že předmětem koupě je produktu či služba s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

OPAKOVANÁ ROČNÍ PLATBA

V případě, že předmětem koupě je produkt či služba s pravidelným ročním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

UPOZORNĚNÍ NA AUTOMATICKOU PLATBU

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, je mu zasláno do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ A ZRUŠENÍ AUTOMATICKÉ PLATBY

Členství může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese office@alysuniverse.com Ukončením členství v klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství může být přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE

Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených  prodejcem. Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách  produktu. Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.

V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp.odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.

Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má  kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí  splátky řádně a včas.

Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.

Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.

U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky. Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle OP.

ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.

Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.

Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře,osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

STORNO PODMÍNKY

Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu office@alysuniverse.com Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

Pokud se odhlásíte více jak 60 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře.

Pokud se odhlásíte méně než 60 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiné služby či online produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 4 dny přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek, zřizovací poplatek, pronájem apod.).

Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.

Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.

Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

7. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu office@alysuniverse.com s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Nelze odstoupit při dodávce služeb v internetovém digitálním obsahu, pokud jste získali obsah skrze přílohu emailu, nebo jste zahájili stahování, nebo streaming. V takovém případě se vzdáváte svého práva na odstoupení od smlouvy.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu office@alysuniverse.com Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

Pokud chcete, můžete přesto využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který si stáhněte prosím zde: http://www.alysuniverse.com/data/documents/alysuniverse/withdrawal_from_the_purchase_contract_ALYS_UNIVERSE.pdf

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

8. DORUČENÍ PRODUKTU / ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽBY

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. REKLAMACE – NEDORUČENÍ PRODUKTU/ NEZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽBY

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese office@alysuniverse.com

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají my, nebo lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědní za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

12. PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává ve Spojeném království.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 17. října 2019.

A nyní… děkujeme vám, přátelé za důvěru, že jdeme společně a vše zvládneme. Jistě kdykoliv pište na emailovou adresu office@alysuniverse.com

Těšíme se na další setkávání s vámi, například na www.VladceSily.cz

——

TERMS AND CONDITIONS

Hello visitors, readers, friends, clients and subscribers. We follow common sense and a pure heart, yet we live in the rule of law and it is necessary to define everything below. However, if you have any questions, just write us at office@alysuniverse.com where we can do everything together just fine 🙂

1. INFORMATION ON BUYERS AND SELLERS

For the purposes of these General Terms and Conditions, the Buyer shall mean a customer – a natural or legal person.

On-line communication and complaint handling should be directed to the email address: office@alysuniverse.com

2. INFORMATION ABOUT PRODUCTS AND SERVICES

Information on electronic products and services is available in Czech on the website referred to in point 1. Products and services are made available online upon successful completion of the purchase.

3. COPYRIGHT PROTECTION

The electronic products and services are intended for the Buyer’s personal use. Products and services that Seller sells through the Website, including their content, are subject to copyright protection. Redistribution in whole or in part without the consent of the copyright holder is prohibited. The Buyer shall be liable to the Seller as a Distributor representing the copyright holder for any harm it may cause.

4. ORDER AND PURCHASE

The buyer places an order electronically by filling in the appropriate form on the website. By submitting the form, the Buyer agrees with these General Terms and Conditions as well as with the processing of personal data.

5. CANCELLATION OF ORDER

The order is canceled automatically by not paying the order amount by the due date. The due date is set to fourteen calendar days from ordering by default.

6. PAYMENTS

The Buyer chooses the method of payment when filling in the order form. After submitting the form, the system will redirect the Buyer to the next page according to the selected payment method. Payment is successfully completed by displaying a confirmation message and sending it by email. In case of unsuccessful payment, the Buyer is informed by a message displayed on the payment page and sent by email.

Payment methods are linked to Payu.com’s payment gateway, which provides secure online payment processing technology. You enter credit card numbers, credit card numbers and e-banking passwords using the payu.com encrypted channel

REPEATED PAYMENT, 30 DAYS If the purchase is a product or service with a regular 30-day membership fee, the Seller uses automatic reccuring payments to pay the membership fee. By completing the sales form, the Buyer undertakes to pay a regular monthly membership fee in the amount clearly and clearly stated on the order for the entire duration of the membership. By filling in the sales form, the Buyer agrees that the membership fee (in the amount clearly stated in advance) will be automatically charged every 30 days (starting from the date of the order) to the debit card of the Buyer who paid the first payment for the duration of the club membership.

Repeated annual payment

If the purchase is a product or service with a regular annual membership fee, the Seller uses automatic reccuring payments to pay the membership fee. By completing the sales form, the Buyer undertakes to pay a regular monthly membership fee in the amount clearly and clearly stated on the order for the entire duration of the membership. By filling in the sales form, the Buyer agrees that the membership fee (in a clearly stated amount) is automatically charged to the Buyer’s credit card, which was paid for the first time, for the entire duration of the club membership every 365 days (starting from the date of the order).

AUTOMATIC PAYMENT NOTICE

If the order is subject to a recurring payment, the Buyer is always clearly informed on the product’s sales page of the amount of the regular monthly fee as well as how the club membership can be terminated to stop recurring payments. If the Buyer completes an order that includes a recurring payment, a confirmation of the recurring payment setting is sent to the Buyer within two business days of the first payment via the email specified in the order. At the same time, seven days before the automatic charge is made, the Buyer is notified by e-mail to the address specified in the order, along with clear instructions on how the Buyer can cancel recurring payments.

TERMINATION OF MEMBERSHIP AND CANCELLATION OF AUTOMATIC PAYMENT

The Buyer may terminate the membership at any time by using the specified form in the online member section or by contacting customer support at office@alysuniverse.com. Upon termination of the Club membership, the Buyer waives all privileges and benefits that the Club membership brought to him. In case of cancellation of membership, access (after the expiration of the paid membership period) can be definitively terminated.

TERMS OF PAYMENT SALES

Installment sale is allowed for the purchase of online training products identified by the seller. Payment schedule – the number of installments and their amount is stated on the product website. The customer chooses to pay the purchase price in installments when filling in the sales form. In the case of choosing to pay the purchase price in installments and using a payment card, the customer agrees to make repeated payments of individual installments from his payment card until the full payment of the purchased product or service.

In the case of payment of the purchase price in installments, the access data or link to the customer’s URL shall be provided to the email address specified by him after payment and crediting the first installment to the seller’s account.

The access to the online educational product before full payment of the purchase price is provided to the buyer provided that the payment schedule is properly fulfilled, ie. that they pay the partial installments properly and on time.

The Seller has the right to suspend the Customer’s access to an online training program / product that is in delay with the payment of any invoice with a partial installment more than 1 day after the invoice is due.

The Seller shall restore the Customer’s access upon payment of the invoice (s) after the due date.

For installment sales, the customer can claim the money back guarantee no later than 30 days after sending the access data after the first installment has been paid. A customer’s delay in paying a partial installment more than 10 days after the due date shall be considered a material breach of the contract and the seller has the right to withdraw from the contract for this reason.

The Customer acknowledges that the Seller is not obliged to provide the Customer with live demanding consultations, webinars, etc., if these were part of the online training program / product and will take place at the time when the Customer has been denied access to the Program for failing to pay the OP.

LIVE EVENTS – SEMINARS, WORKSHOPS

The participant registers for the seminar through the web interface of the selected product, by sending a sales form no later than 2 days before the beginning of the event. Later applications can be accepted by telephone or email.

Online applications are confirmed by the seller to the email that was given by the participant on the sales form. Along with the confirmation, an invoice with the due date of the seminar price is sent to the participant.

The participants will be assigned to the seminar according to the order of applications. The subscriber will be notified in the event that he / she is not included due to full capacity.

The price of the seminar including information on whether the price is with or without VAT is listed on the selected web interface of the seller. The price is always stated on the sales form.

The price of the seminar depends on the length of the seminar, the lecturer, the materials provided, the refreshment provided, the venue, etc.

The Participant undertakes to pay the price of the seminar according to the due date stated on the delivered invoice, but no later than by the date of the seminar, by transfer to the Seller’s account. Upon payment of the purchase price, the Seller shall send the Participant a tax document and, if stated on the website, a ticket. The Seller reserves the right, after prior consultation, to pay the participant the price for the seminar in cash on the day of the seminar. In case of cash payment, the participant will receive a tax document at the registration office.

The organizer reserves the right to change the date of the seminar, the lecture hall or cancel the seminar due to organizational and operational reasons. In the event of a change of the date or cancellation of the seminar, the participant has the right to refund 100% of the price of the seminar or to attend the seminar on an alternative date or to choose another product of the seller at the same price.

The organizer bears no responsibility for any deficiencies in the services of any third party that it uses in its own services. Furthermore, it is not liable for injuries, damages and losses incurred by participants.

By submitting the sales form, the participant expressly agrees to take photos, videos and audio recordings from the seminar.

Please note that participation in the seminar is voluntary and each participant is responsible for himself. The tutor’s instructions are only suggestions that the participant follows at his / her discretion. The participant acknowledges that he / she may be exposed to physical, psychological or emotional stress during a personal development seminar. Participation in personal development seminars is intended for healthy, distinct people who are interested in personal growth and who do not suffer from any mental or mental disorder.

If the participant of the seminar is currently undergoing any kind of treatment, he / she undertakes to inform the lecturers about this fact and about the nature of the problems that are the reason for the treatment. It is also recommended that he / she inform his / her attending physician or psychiatrist about the attendance at the seminar.

Selected educational programs are subject to copyright protection, participation in the seminar does not entitle the participant to teach the acquired knowledge or otherwise commercially use and impersonate it.

We ask participants not to disturb others by their late arrival. The attendance of the participants starts 30 minutes before the beginning of the seminar, unless stated otherwise. The time for completion of the seminars is given as an indication.

CANCELLATION POLICY

Request and cancel / unsubscribe by email to office@alysuniverse.com When canceling an order, it is necessary to provide your name, email and variable symbol number of the order.

If you check out more than 60 days before the seminar date, we will refund 100% of the paid price. Instead of returning, the participant has the option to transfer the already paid price to the purchase of another product from the provider’s offer in the full price of the seminar.

If you cancel less than 60 days before the seminar date, you will be charged a cancellation fee of 100% of the seminar price. However, the participant has the option to transfer the price already paid to the purchase of another service or online product from the provider’s offer at the full price of the seminar or to attend the seminar on an alternate date if it is repeated or can send an alternate. In the event of cancellation / cancellation less than 4 days before the seminar, the seller is entitled to deduct from the price paid the costs associated with the cancellation of his participation (administrative fee, setup fee, rental, etc.).

The money will be returned to the same account from which the funds were paid after the receipt of the receipt of the corrective tax document by the subscriber to the email address of the provider.

A participant who cancels / unsubscribes his / her order less than 2 days before the seminar date is obliged to pay the participation fee.

The participant may send a substitute for himself / herself. There is no cancellation fee and the entire payment is transferred to the new participant.

If the participant does not participate, the participation fee is not refundable.

7. MONEY REFUND GUARANTEE

When ordering a product or service, the Buyer has the right to withdraw from the contract without giving a reason within the time limit specified on the product’s sales page (at least 14 days). Withdrawal may be made electronically – by sending an email to office@alysuniverse.com stating that the Buyer is withdrawing from the contract and accompanied by a copy of the invoice. A credit note will be sent to the buyer with the amount corresponding to the purchase price of the online course. The amount will be refunded within thirty days of sending the credit note to the Buyer. The amount will be refunded by bank transfer. After withdrawal from the contract, the Buyer shall terminate access to the membership section with the materials of the paid online course published so far. A Buyer who has withdrawn from the Money Back Guarantee Agreement is not entitled to lessons and bonuses not yet published on the Program.

You may not withdraw from Internet digital content services if you have received content via incoming emails or have started downloading or streaming. In this case, waive your right of withdrawal.

Any complaints or objections may be made by the Buyer at any time by electronic means – by sending an e-mail to office@alysuniverse.com There is no special form for submitting a complaint or objection. However, the Buyer’s statement must always indicate what the complaint or objection is and what method of settlement it requires. The Seller shall decide on the filed complaint or objection no later than thirty days from its receipt. The buyer will be notified by email, including a justification.If you wish, you can still use the withdrawal form, which you can download here: http://www.alysuniverse.com/data/documents/alysuniverse/withdrawal_from_the_purchase_contract_ALYS_UNIVERSE.pdfThe right of withdrawal shall not apply to contracts for the supply of digital content unless delivered on a tangible medium or service contracts.

8. PRODUCT DELIVERY / SERVICE AVAILABILITY

Once the payment has been successfully made and the payment is confirmed, the purchased product or service is made available to the Buyer online.

9. COMPLAINTS – NON-DELIVERY OF THE PRODUCT / NON-AVAILABILITY OF THE SERVICE

If the Buyer has received a confirmation message of a successful payment for the product or service and the product or service has not been made available, or if there is any other problem, the Buyer will contact the Seller at office@alysuniverse.com

10. DISCLAIMER OF LIABILITY

All products and services of our company serve for educational and information purposes in the area of ​​personal development. Information provided by us or online program tutors is only guidelines and recommendations. Neither our company nor the lecturers are in any way responsible for your success or failure in their application in practice, for your feelings, health or conditions that you may experience. For the entire duration of the online product, you are fully legal and fully responsible for your actions, conduct and decisions. Your success depends on a number of other factors that we cannot influence, such as your skills, options, knowledge, skills, dedication, market situation, business knowledge, health, etc.

In the case of personal development training products, we would like to draw your attention to the fact that you may be exposed to physical, mental or emotional stress during online programs, and it is your responsibility to decide whether or not to carry out the proposed exercises or tasks. Participation in online personal development programs is intended for healthy, distinct people who are interested in personal growth and who do not suffer from any mental or mental disorder.

Please note that the information contained in our products cannot replace individual consultation with a qualified professional. Nor can they replace medical or psychotherapeutic care. Products may contain information about third party products and services, and this information is only a recommendation and opinion.

11. PERSONAL DATA PROTECTION

The Seller declares that all information about the Buyer obtained as part of the order and delivery of products and services is stored in a secure database and the Seller will not provide it to third parties. The Buyer may at any time request the Seller to delete the Buyer’s personal and / or corporate data from the Seller’s database. The Seller shall comply immediately.

12. Jurisdiction

These General Terms and Conditions are governed by the laws of England and Wales. The Buyer acknowledges that all products and services distributed via the websites referred to in point 1 are ordered in the United Kingdom.

This current version of the Terms and Conditions is valid and effective as of October 17, 2019.

And now… thank you, friends, for trusting us to go together and manage everything. Be sure to email office@alysuniverse.com at any time

We look forward to meeting you again, for example at www.VladceSily.czPřidej se a ob den získáš nový článek 😉
👇👇👇👇 Prožijte s námi mnohem více! Doporučujeme: 👇


👉 ✅ Konečně sebevědomě ovládněte svůj život a zažijte nejméně 5 úžasných měsíců na cestě Vládce Síly ✅


🥳 Udělejte první krok k úspěšnému astrálnímu cestování díky 11 měsíčnímu online kurzu 🥳 Spouštíme do Vánoc


👉 💛 Poznejte sámi sebe do niterné hloubky 🙏🏻 Nechte se vést hlubinnými audiomeditacemi 💆

👉 🍎 Vyrábíme AY!energy z tropických pralesů 🌿 Tohle musíte zažít, protože tohle neznáte ⚡️ Koncentruj se na své pravé já 🌱
👉 ⭐️ Naučte se astrálně cestovat na celodenním Workshopu Astrální cestování🙀